Thành lập công tyĐăng ký nhãn hiệuKế toán - Thuế
English News
 
 
 
 
 
 

Ưu đãi đầu tư theo quy định của chính phủ

Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chỉnh phủ).

I. Lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư được quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chỉnh phủ).

2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP được hưởng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định trên.

II. Ưu đãi về thuế thu nhập và thuế xuất, nhập khẩu

1. Đối với các dự án đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập Doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật hiện hành về Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp.

2. Đối với các dự án đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp Luật hiện hành về Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

III. Giá và chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước

1. Miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước đối với các dự án đầu tư vào các ngành nghề và địa bàn của phụ lục 1 và 2 ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp Luật về đất đai và pháp Luật về thuế.

2. Giá thuê đất, mặt nước đối với các dự án đầu tư:

Giá các loại đất để tính tiền thuê đất và đơn giá thuê đất thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành hàng năm trên cơ sở quy định của pháp Luật hiện hành.

IV. Điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó có quyền đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

2. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì không được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo bằng Văn bản cho UBND tỉnh về việc nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư.

4. Trường hợp pháp Luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi mới trong thời gian ưu đãi còn lại (nếu có) kể từ ngày Pháp luật, chính sách mới có hiệu lực.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: